Сключване на договор със Службата за трудова медицина – част 1

Необходими документи

Това са наложителните документи, които са необходими на Службата за трудова медицина:

  1. Пълен списък на работниците, подлежащи на обслужване (всички на трудов, граждански или договор за управление), включващ трите имена,точната длъжност и дата на раждане, подписан и подпечатан от управителя на фирмата;
  2. Представяне на длъжностна характеристика за всяка длъжност. Ппри необходимост се предлага консултации за изготвянето им.
  3. Задължително е да има фирмен печат и подпис на упълномощено лице.

Трудовата медицина е клон на медицината, посветен на безопасните условия на труд. Лекарите – специалисти в тази област трябва не само да притежават стандартни медицински умения, но и да са запознати със законите; да може да разпознава, оценява и контролира рисковете, да оказва първа помощ и да предотвратява заболеваемостта.

В България има Служба по трудова медицина, чиято цел не винаги е ясна на чужденците. Много директори на компании научават за STM и задълженията, свързани с тази услуга, едва след проверка на инспекцията по труда и плащане на глоби.

Междувременно много предприемачи трябва да се справят с тази организация (или по-скоро с тези организации, тъй като има много офиси, предлагащи такива услуги) – всеки, който отваря собствен офис и наема работници.

При наемане на поне едно лице, работодателят е длъжен да му предостави услуги от СТМ. Това е посочено в чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Задължения на работодателя и Службата по трудова медицина

Работодателят е задължен:

  • Да осигурява на служителите на СТМ място за извършване на дейности;
  • Да оказва съдействие на службата, определя лицето, отговорно за контактите със службата;
  • Да осигуряване на достъп до всички работни места;
  • Да предоставя техническа и медицинска информация, необходима за дейността на СТМ;
  • Да осигуряват на служителите на услугата комуникация с различни отдели на предприятието или служители, отговорни за условията на труд, безопасността, опазването на околната среда, противопожарната защита и др.

Източник lot-consult.com