Ремонт на покриви, тоест какво точно?

Ремонт на покриви може да се извърши по различни начини. Например покривното покритие, което е започнало да тече, може да се повреди. В някои случаи структурата на фермата на фермата може да бъде повредена. Ремонтът на покрива може да включва и подмяна на покривното покритие, например с различен цвят или материал. Мнозина също решават да превърнат таванското помещение в жилищно пространство.

Преди да вземете окончателно решение за ремонт и започване на реконструкция, трябва да се консултирате със специалист оценител. Той не само ще прецени как трябва да се извърши ремонтът, дали е достатъчно да се смени покривното покритие, дали покривната ферма е повредена, т.е. покривна конструкция, но и съветва най-добрите решения в конкретен случай. Той също така ще провери дали планираните промени са осъществими и, ако е необходимо, ще предложи алтернативно решение.

Ремонт на покрив – Известие за строителни работи

Ако вече знаем каква работа ще се изисква по време на ремонта или реконструкцията на покрива, това трябва да се докладва на областната или градската управа, или по-скоро на архитектурно-строителния отдел. Имайте предвид, че уведомлението трябва да бъде подадено най-малко 30 дни преди започване на работа. Документацията, представена на съответния орган, трябва да посочва вида и обема на работата, както и датата и начина на тяхното изпълнение. Документацията трябва да бъде придружена и от декларация за право на разпореждане с имота за строителни цели.

Ако до 30 дни не бъде получен официален отказ, работата може да започне. Такова известие е валидно за 2 години и ремонтите трябва да бъдат завършени в рамките на 24 месеца от определената начална дата. Това известие разрешава не само подмяна на покрива, но и други ремонти и надстройки, като изолация на покрива, ремонт на ферми и подмяна на улуци.

Lesen Sie weitere Informationen über kap verdieping.

Ремонт на покриви и реконструкция – разрешение за строеж

Но може да се случи, че ремонтът на покрива ще изисква по-сериозна работа и ще се наложи реконструкцията му. В този случай трябва да се получи разрешение за строеж. Това важи и за всички видове ремонти на покриви, смяна на ферми, увеличаване на височината на сградата, промяна във функцията на подпокривното пространство или поставяне на капандури.

Заявлението за разрешение за строеж трябва да бъде придружено от строителен проект, който ще съответства на местния устройствен план или решението за условията за застрояване (при липса на този план). Проектът се прилага към заявлението в четири екземпляра. Необходима е и декларация за право на разпореждане с този имот за целите на строителството.

Архитектурните паметници са особен случай. Относно тях и най-малкият ремонт на покрива изисква разрешение за строеж. Ще Ви трябва също разрешение от местен консерватор на паметници. Реставраторите на исторически сгради трябва да имат квалификация и практика, свързани с реставрацията на паметници.